Ägarinformation (1998)

Här kommer vi…

Hallsbergs Smide

Bergöös

Järsjö Plåt

VVS-Service

Maskinbolaget

Stocksätter

Tel/Fax: 0582-10735

E-post: klevet@algonet.se

Personalinformation från ägarna

PM: Detta dokument innehåller personalinformation. Läs det idag och återkom gärna med synpunkter.

Till: Våra anställda

Från: Mariette, Birgitta, Palle och Conny

Datum/Tid: 1998-09-13  kl 05:39

Ärende: Information om läget

Vi företagare sätter oss ned och ”sammanfattar” då och då. Det måste man göra, när man har många projekt och idéer, som snurrar i huvudet och blandas med dagliga bekymmer och glädjeämnen. På höstkanten, när verksamheten är igång som vanligt, brukar vi dessutom planera för nästkommande år. En del konkreta synpunkter tänkte vi överlämna till er på detta sätt.

Företagsgruppens årsomsättning uppgår nu till cirka 70 milj kr. Resultatet före bokslutsdispositioner (avskrivningar, periodiseringar m m) har varit negativt, sedan vi startade Bergöös, men har under de sista månaderna utvecklats i rätt riktning.

Av våra cirka 65 anställda är en del gamla i gården och en del helt nya. Ni arbetar inom olika branscher med olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Lönenivåer och ekonomi skiljer inte bara mellan företagen utan också mellan inriktningarna i samma företag. Genom efterkalkyler följer vi trenderna i det ekonomiska budskapet och försöker därefter omorganisera och ändra verksamhetsinriktningar för att kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och löner, som är i paritet med mängden insatt arbete. Det här betyder, att vi på rent ekonomiska grunder tvingas avstå från vissa arbetsuppgifter, eftersom de motverkar företagets vinstintressen.

Vår huvudsakliga inriktning är, att ge kvalificerad och fullgod service åt lokala företagare. Det har vi jobbat med sedan 40-talet och är dokumenterat bra på. Det har genom åren visat sig, att man kan försörja sig på detta. Att vi ständigt har breddat verksamheten, är lika ofta ett uttryck för omtanke för personalen som för själva företaget. Vi lever i en instabil värld med ekonomiska förtecken och anser själva, att det är förhållandevis tryggt att vara anställd i ett företag, som på en och samma gång utför entreprenadarbeten, bygger avancerad teknisk utrustning, legotillverkar, reparerar, utför plåtslageri-, VVS- och snickeriarbeten, bedriver handel med förnödenheter, säljer stål och verktyg, förvaltar fastigheter samt utför kundspecifika beställningsarbeten av alla de slag.

Med engagerad och motiverad personal ökas intäkterna och förhoppningsvis också vinsten, som vi alla ska leva av. Företagsledningens uppgift är bl.a. att fördela vinstmedel, när verksamheten har gått bra, och omfördela eller rekonstruera, när det har gått dåligt. Då våra anställda genom egen prestation medverkar till ett ekonomiskt överskott, vill vi gärna lyfta fram det. Vi kan inte behålla våra marknadandelar i framtiden, om vi inte ständigt planerar för inköp av nya utrustningar, underhåller eller bygger ut våra lokaler, anställer folk med rätt utbildning, ombildar företag, rationaliserar, utvecklar ny teknik o s v. Ibland blir det särskilt tungt i den ekonomiska karusellen – när leverantörskulderna är högre än kundfordringarna, när man har svårt att få ihop till löner och skatter och när låneräntorna och amorteringarna känns astronomiska. Ändå hamnar vi till och från i denna situation, och det händer, att vi går in i det med öppna ögon. Man måste fatta svåra och för företagen livsavgörande beslut, som kan medföra flera års verksamhet med knappa ekonomiska resurser.

Under 50 års verksamhet har våra företag befunnit sig i olika kriser, men vi kan bara minnas, att vi har friställt personal en enda gång. Allra värst var det i början av 50- respektive 60-talet, när vi stod med nybyggda fastigheter och jobben plötsligt tog slut. På den tiden gällde det mest byggnadssmide. Numera har vi flera strängar på vår lyra och är inte så konjunkturkänsliga. Fastigheterna blev sedermera betalda och medverkade senare till ett bra konkurrensläge pga låga omkostnader.

Företagsköp har gjorts under åren, bl a Hellqvist & Son, VVS-Service, NG:s Plåt och Leffes Verktyg. Dessa köp har förbättrat ekonomin i företagsgruppen eftersom de tillförde nya kunder och hade en igångvarande verksamhet, som fungerade ekonomiskt direkt och dessutom kunde utvecklas vidare av oss. Det var annorlunda med Bergöös. Där visste vi  genom våra beräkningar före köpet, att verksamheten inte skulle bära sig om den fortsatte att bedrivas med samma inriktning, vilket i praktiken betydde avveckling. Vi var inte tvingade att slutföra den här affären och vår ekonomi och likviditet var bättre än på länge. Å andra sidan skulle vi kunna tillgodogöra oss helt andra inköpsvillkor i framtiden, vilket skulle sänka företagens kostnader betydligt. Hur som helst bestämde vi oss och gick därmed in i det största ekonomiska risktagandet hittills under våra företagarår.

Åtagandet krävde en omorganisation av hela företaget och för att förhindra friställningar och säkerställa fortsatt drift måste omsättningen öka från 9 milj kr till 24 milj kr på två år. Denna omsättningsökning skulle aldrig gå att genomföra i de gamla lokalerna. Både personal och kunder behövde en nytändning, och vi hade redan i förväg förhandlat med Volvo om fastigheten Stocksätter 1:5. Det var inte alla, som trodde på möjligheterna, och de lokala bankerna har inte hängt med hela vägen, vilket innebär, att vi numera är kunder i Nordbanken i Örebro.

Med hjälp av investeringar och riskkapital (inlånat kapital, där risk för utebliven återbetalning föreligger) på över 30 milj kr har vi som jobbar med och i Bergöös på två år uppnått en årsomsättningstakt på 36 milj kr. Det är mycket bra! Ökningen fortsätter efter beräkningarna, och vi hoppas att uppnå någon slags vinst till verksamhetsåret 1999. Vid en årsomsättning på 50 milj kr, vilket är en plattform i sammanhanget,  förväntas företaget själv kunna disponera sina medel, och vi tänker då främst på löneutvecklingen, som i handelsanställdas avtal inte riktigt hänger med utvecklingen i rent produktionsinriktad verksamhet. Det har – i motsatts till förhållandena inom industrin – tidigare varit svårt att avgöra huruvida enskilda säljare bidrar med vinst eller förlust i företagen, men idag finns instrument för detta, och det är väl också anledningen till att man snabbt kan avancera som säljare numera och lika snabbt bli av med jobbet.

De senast fattade besluten är, att bygga nytt värme- och ventilationssystem i reparationsverkstaden på Hallsbergs Smide samt i produktions- och kontorslokaler på Bergöös. Investeringarna är i miljonklassen och arbetet med projektering och inköp av utrustning är redan igång. Det är åtgärder, som vi måste prioritera för att kunna erbjuda personalen en bra miljö. Vi har inte lånat pengar i bank utan räknar med att finansiera projekten löpande genom utförda arbeten och försäljningar. Detta innebär också, att genomförandetiden är beroende av uppnådda ekonomiska resultat.För Hallsbergs Smide’s del pågår parallellt med diskussionerna om värme och ventilation en undersökning om framtida energiförsörjning – el, olja eller fjärrvärme. Oljeeldningen med nattsänkning är ett ekonomiskt starkt alternativ, men snart måste vi investera i en ny värmepanna. Vi har även planer på att bygga en ny entré och reception och i samband med detta hitta nya lösningar på personalutrymmen. På gården lär det inte finnas plats för fler utbyggnader, men vi förändrar medvetet verksamheten till att omfatta mer teknik och innovation och har ju andra möjligheter att klara ytkrävande projekt i Stocksättersfastigheten.

För Bergöös’ del fortsätter arbetet med den nya infarten. Asfaltering av våra parkeringsytor m.m. beräknas ske under nästa sommar, men redan i höst beräknas allt grundläggande arbete klaras av, vilket till stor del beror på kommunens engagemang i frågan. Vi planerar vidare en förändring i butiken inför integreringen med RIMI och andra affärer. Det kommer att bli någon slags genomgång mellan butikerna. Layoutarbetet är utlagt på ICA Företagstjänst. Samtidigt tittar vi på stöldförebyggande åtgärder, då vi tyvärr har en del dokumenterat svinn. Det handlar dock om investeringar på cirka 0,2 milj kr och samtidigt personliga insatser av vår personal, som måste röra sig mer bland kunderna samt skapa kontakter i alla möjliga och omöjliga lägen.

Ja, vi har en hel del att ta tag i, vilket i och för sig inte alla kan säga. Det finns fortfarande en omfattande arbetslöshet i Sverige. För vår del har vi räknat till oss flera objekt, tecknat nya order och skapat flera jobb i ett nära perspektiv. Tillsammans kan vi hjälpas åt att forma framtiden.