Våra företag (1945-2005)

Våra företag under perioden 1945-2005

Hallsbergs Smide AB

Bakgrund

Företaget startade som ett hovslageri och en smedja på Änggatan i Örebro år 1945. Etablering på nuvarande plats skedde år 1953. Fastigheten är tillbyggd ett flertal gånger med ett ungefärligt intervall av 10 år. Hellqvist & Son Mek. Verkstad AB införlivades år 1980 i samband med köpet av grannfastigheten. 1948 fanns en anställd och idag är man 19 st. Som mest har företaget haft 35 anställda.

Driftsansvariga under åren har varit följande:

1945-1968 Karl Gustafsson
1969-1987 Conny Gustafsson
1988-2005 Per-Olov Ferm

Ekonomi

Under uppbyggnadsskedet var det ekonomiska läget ganska pressat. Vid ett tillfälle fick de största kunderna gemensamt teckna borgen för att rörelsen skulle erhålla kredit hos Gustafsson & Görtz. Under expansionen i Kårstahult gick det bättre. 70- och 80-talen präglades av stora investeringar i maskiner och byggnader, och stundtals var skuldbördan ganska stor. Låneräntorna låg på c a 16 %. Före den stora lågkonjunkturen i början av 90-talet var företaget skuldfritt och hade en mycket stark position. År 2003 belastades företaget av en checkkredit på 2,5 miljoner kr och hade en skaplig balansräkning.

Framtid

Företaget har i mindre omfattning ägnat sig åt legoproduktion och utveckling av egna produkter. Akuta reparationer och beställningsarbeten av skiftande slag är verksamheter, som har fungerat bra under alla år, och vi tror, att företagets samlade kompetens mest kommer till sin rätt vid en fortsättning på den inslagna vägen.

En modernisering av maskinparken har påbörjats. För dagen är det en ny och kraftfullare gradsax, som ska inköpas. På personalsidan får vi räkna med, att en generationsväxling står för dörren, och i samband med detta har vi funderat en hel del på framtiden. Historiskt har driftsledarna verkat i ungefär 20 år, vilket man nog får anse vara den yttersta gränsen, om företaget ska kunna kalla sig flexibelt, modernt och framtidsorienterat. Tidigare har det funnits en ”arvtagare” inom familjekretsen, men så är inte fallet längre. För att kunna genomföra en trygg generationsväxling har vi därför beslutat oss för att i god tid börja söka nästa företagsledare externt. Får vi en intressent relativt snart, kan vi tillsammans under några år överföra ägandet och brukandet under ordnade former.

Klevet i Hallsberg AB

Bakgrund

Företaget bildades 1981 med inriktning på jordbruk, som dock hade bedrivits i enskild firma sedan 1969. När det ombildades till aktiebolag år 1991 ändrades verksamheten till att även omfatta handel med datorer och entreprenadarbeten. Under en period sålde detta företag fler skrivare åt Secus Data än något annat etablerat företag i Sverige. Det var en fantastisk expansion, och en anställd omsatte redan då över 3,5 miljoner kronor per år. Denna handel överläts senare till Bergöös, och inriktningen blev helt och hållet fokuserad på entreprenadarbeten. Antalet anställda började med fyra, var nere i en och är idag tre st på heltid.

Driftsansvariga under åren har varit följande:

1981-2000 Conny Gustafsson
2001-2004 Linus Gustafsson
2005-2005 Åsa Egemar

Ekonomi

Jordbruksarbetet var mer strävsamt än lönsamt. Uthyrning av sopcontainers till industrin fungerade bra parallellt med konsultjobb inom data och småföretagande, och företaget fick snabbt en god ekonomisk grund att stå på. Balanserat resultat har sakta förbättrats under åren, och företaget har inga banklån.

Framtid

Företaget har redan genomfört en generationsväxling. Det återstår nu bara en praktisk fråga om överlåtelse av aktier. Det har under senare tid investerats i nya entreprenadmaskiner och flera är på gång. Dagens och framtidens verksamhetsinriktning är uthyrning av containers, underhålls- och entreprenadarbeten.

Bergöös Järnhandel AB

Bakgrund

Hur vårt kanske mest intressanta projekt kom till har stötts och blötts i olika sammanhang under senare tid, men här är ändå en kort resumé.

Hallsbergs Smide var Bergöös’ största kund, och delägarna blev också tidigt tillfrågade om intresse fanns för att köpa järnhandeln av Göte Johansson. En analys gav vid handen, att det var en ekonomisk omöjlighet att förvärva den p g a att företaget var kapitalstarkt, saknade lån, hade biinkomster och hade för låg omsättning. Tiden gick och diskussioner fördes med andra intressenter. Vi var perifiert inblandade, eftersom vi var insatta i ärendet. Plötsligt meddelades, att Bergöös skulle läggas ned, och personalen skulle friställas. Det här ansågs vara förödande för Hallsberg och inte minst för Hallsbergs Smide, som för sina akuta reparationsjobb handlade flera gånger om dagen i butiken.

Vi hade en fastighetsaffär på gång och kunde därför kalkylera med en kraftig expansion i nya lokaler. Med en flerdubblering av omsättningen kunde vi räkna hem affären trots marknadsmässiga hyror och banklån, vilket Bergöös hade varit förskonade från tidigare. Dessutom sänktes alla utpriser med c a 10 %. Järnhandeln fick också en fantastisk start och omnämndes ofta som den största i sitt slag i Mellansverige. Antalet anställda var från början 9 st och uppgick under en tid till drygt 40 st. Idag finns 18 anställda på företaget.

Driftsansvariga under åren har varit följande:

1997-1999 Conny Gustafsson
2000-2002 Per-Olov Ferm
2003-2005 Bengtåke Franzén

Ekonomi

Trots en ovanligt kraftfull expansion under uppbyggnadstiden klarades likviditeten, ofta genom interna lån. I och med en ökande omsättning var detta också naturligt. När omsättningsökningen så småningom stagnerade, fick företaget känna av likviditetsbristen. Här fanns inget framskattat kapital, men aktiekapitalet hade höjts till 0,5 miljoner kr. Från starten hade lagervärdet ökat från 2 miljoner kr till 11 miljoner kr. Omsättningen hade samtidigt ökat från 8 miljoner kr till 48 miljoner kr.

Under rådande lågkonjunktur har försäljningen sjunkit och viss verksamhet avvecklats mätt med tidigare siffror. Genom naturlig avgång har personalstyrkan minskats, och lagret beräknas minska till 7 miljoner kr. Med dessa åtgärder anser ledningen, att man bör vara rustad inför kommande tider. Företaget har också på senare tid fått en bättre ”rating” och därmed ökade möjligheter till kredit hos leverantörerna.

Bolaget har banklån på 3 miljoner kr och en checkkredit på 3 miljoner kr. Man har redovisat vinst varje år sedan starten. Den balanserade vinsten är ännu ganska blygsam.

Framtid

Under hand har flera verksamhetsgrenar avvecklats, bl a produktionssvetsning och kundanpassad rörkapning och bearbetning. Ändå spänner järnhandeln över ett mycket stort område jämfört med andra aktörer på marknaden. Konsumentförsäljningen har ökat under hand, men just denna del förväntas bli mest konkurrensutsatt i framtiden, då stora kedjetillhöriga bolag dominerar på marknaden. Företagsförsäljningen är inte lika personalintensiv, och man har knutit till sig en rad fasta kunder, som förväntas öka sina inköp i takt med konjunktursvängningen. Bolaget satsar hårt på medlemskapet i Tools, Nordens största industrileverantörskedja. Just nu läggs mycket tid och kostnader på kvalitets- och miljöcertifiering.

Alla stora investeringar i utrustning och lokaler ligger bakom oss, varför de stora posterna i resultaträkningen numera endast är vinstmarginalen, personalkostnaden och hyreskostnaden för lokaler och maskiner. Vi är dock övertygade om, att man, som delägare i dagens knivskarpa konkurrens, måste arbeta aktivt ”på golvet” i företaget för att kunna få en tillfredsställande ekonomisk utdelning på nedlagt arbete, och det är just av den anledningen, som vi har valt att ompröva vår nuvarande ägarandel. Eftersom delägarna nu, efter de tuffa uppbyggnadsåren, är engagerade i andra verksamheter, som kräver ett än mer personligt engagemang, tror vi, att ägandet på sikt borde överföras på merkantilt intresserade personer, som inte är belastade med arbete inom andra verksamhetsgrenar. Härvid skulle man mycket väl – om så krävs – kunna dela upp verksamheten i mindre enheter, t ex företagsförsäljning, konsumentförsäljning respektive maskinuthyrning med serviceverkstad om bara varje del bär sina egna kostnader.

Även här tror vi, att man tidigt ska försöka finna långsiktiga lösningar tillsammans med nya partners vare sig det handlar om anställda, kollegor, konkurrenter eller nya företagare. Bergöös har Hallsbergs bästa affärsläge och oanade utvecklingsmöjligheter, något som man verkligen måste slå vakt om.

Stocksätter Förvaltning AB

Bakgrund

Detta bolag är efter diverse ombildningar det nyaste av våra företag. I grunden finns ett övertagande av en fullt fungerande industrifastighet på 70-talet, nämligen nuvarande reparationsverkstad hos Hallsbergs Smide. Denna affär följdes av ett externt förvärv av nuvarande Järsjö Företagsby med ett starkt renoveringsbehov samt Welins Bil, som byggdes om till nuvarande mekaniska verkstaden hos Hallsbergs Smide. Rörelsen drevs enskilt och fungerade bra ekonomiskt, men i samband med en stor fastighetsaffär med Volvo år 1997, då Stocksätters industriområde skapades, krävde banken, att samtliga fastigheter skulle läggas i ett och samma bolag.

Sedan 1985 hade vi drivit en förvaltningsrörelse med maskiner, inventarier och fordon under namnet Maskinbolaget i Hallsberg AB. Bolaget stod för tunga investeringar och hade därmed en ypperlig balansräkning i kombination med seriösa bankkontakter. Man lånade upp en hel del pengar, och säkerheten bestod främst av bolagets inventarier. Företaget fusionerades med fastighetsbolaget häromåret för att stärka den mest kapitalkrävande verksamhet, som vi har ägnat oss åt under årens lopp.

Våra banker i Hallsberg stöttade oss inte i samband med utbyggnaden av Stocksätters industriområde, utan hjälpen kom från Nordea i Örebro. Under hand har vi fyllt de tomma lokalerna med hyresgäster och en omsorgsfull renovering av området pågår. Anställda i företaget är idag de fyra delägarna.

Driftsansvarig under åren har varit:

1985 -2005 Conny Gustafsson

Ekonomi

Bolaget har dragit på sig stora skulder och stora åtaganden i form av reparationer och förbättringar. Räntekostnaderna har trots ett hyggligt ränteläge varit mycket stora. Alla utgående hyror har varit marknadsanpassade eller i skiktet under. Man har dock redovisat vinst vid varje bokslut så här långt. Delägarna har enskilda borgensåtaganden och är även i övrigt starkt uppbundna genom olika konstellationer beträffande säkerheten för alla banklån, som idag uppgår till 25 miljoner kr trots att flera lån har amorterats kraftigt. Därtill finns en checkkredit på 1,5 miljoner kr och ett flertal avbetalnings- och leasingkontrakt. Likviditeten har varit ansträngd under några år, och administrationen kräver därför även fortsättningsvis en ambitiös insats. Framtiden ser ganska ljus ut med tanke på, att vi nu har klarat av de största renoverings- och ombyggnadsarbetena.

Framtid

Företaget befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede och präglas av ett starkt personligt engagemang. Med bolagets nuvarande ekonomiska åtaganden är det önskvärt att delägarna intensifierar den egna arbetsinsatsen. Detta har redan påbörjats, och i vår vision kan vi finna samtliga delägare verksamma i bolaget om några år. Conny signalerar dock, att han av hälsoskäl vill tillbringa mer tid i solen, och det ställer självklart större krav på Palle, som snarast bör ta över en del av arbetsuppgifterna. Huruvida bolaget i framtiden kan överföras till nästa generation inom familjen eller kan säljas externt, är en öppen fråga. Den nu rådande filosofin i företaget bäddar emellertid för en ganska behaglig utveckling, där man möjligen kan tänka sig att gå in i ytterligare någon eller några industrifastigheter.